لغات مشابه
it is all a pretence : سراسر تظاهريا اشتباه کارى است

it is all greek to me : ازان سودرنمى اورم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: