لغات مشابه
it is beyond retrieve : جبران پذير نيست

it is binding on me : براى من الزام اوراست

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: