لغات مشابه
it is binding on me : براى من الزام اوراست

it is bound to nappen : مقدراست اتفاق بيافتد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: