لغات مشابه
it is but a step to my house : تا خانه ما گامى بيش نيست ،يک قدم است تا خانه ما

it is cold : سرد است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: