لغات مشابه
it is death to : مجازات ¹¹¹¹مرگ است

it is evident that : پيداست که

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: