لغات مشابه
it is feared : بيم آن ميرود

it is four months old : چهار ماهه است ،در گفتگوى ازکودک

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: