لغات مشابه
it is hard to say : نميتوان گفت ،به اسانى نميتوان قضاوت کرد

it is he that : اوست که

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی