لغات مشابه
it is he that : اوست که

it is high time to go : وقت رفتن رسيده است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: