لغات مشابه
it is indicative of bad luck : نشانه بدبختى است

it is indifferent to me : براى من فرقى نميکند،براى من چه اهميتى ندارد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی