معنی it is inimical to our plans

it is inimical to our plans
با نقشه هاى ما مغاير است ،براى نقشه هاى ما زيان اور است
کلمات مشابه

it is insensitive to light : روشنايى را حس نميکند،نسبت به روشنايى حساس نيست

it is insusceptible of change : اماده براى تغيير نسبت ،استعداد دگرگونى ندارد

it is interesting to me : براى من جالب توجه است

it is like that .i had before : مانند ان است که پيشتر داشتم

it is made : ساخته ميشود،ساخته شده است

it is maleficent to : براى.... زيان اور است

it is marked with spots : نشان ان خالهايى است که دارد

it is ministerial to culture : کمک بفرهنگ مى کند،وسيله ترقى فرهنگ است

it is mortal to him : کشنده اوست

it is mostly iron : بيشتر( ش ) اهن است

it is much sought after : بسيار مطلوب است ،خيلى طالب دارد

it is much the same : تقريبا همان است ،تقريبا يکجور است

it is my lead : نوبت من است ،دست من است

it is my own : مال خودم است

it is my wish that : خواهش من اينست که ،ميل من اينست که

it is near the knuckle : نزديک است که خارج ازنزاکت شود

it is necessary for him to go : لازم است برود،بايد برود،بر او واجب است که برود

it is necessary to go : بايد رفت

it is never the worse : هيچ بدتر نيست ،ديگر بدتر که نيست

it is no longer valid : قانون ـ فقه : از درجه اعتبار ساقط است

it is no wonder that : تعجبى ندارد که ،عجب نيست که

it is not a picnic : کار اسانى نيست

it is not a to go tncre : رفتن انجامصلحت نيست

it is not d. : نمى توان ازان صرف نظر کرد

it is not half bad : هيچ بد نيست ،انجا بداست

it is not in good workingorder : خوب کار نمى کند،داير نيست ،خراب است

it is not p for meto stay : نمى توانم بمانم

it is not p to climb it : نميتوان از ان بالارفت ،بالارفتن از ان ممکن نيست

it is not p to say that : گفتن اين سخن شرطادب نيست

it is not pervious to reasonov : بدان دسترسى ندارد،خردانرانمى تواند دريابد

it is not protected by sanctions : قانون ـ فقه : ضمانت اجرايى ندارد

it is not subject to review : تجديد نظر ( يا بازديد ) دران روا نيست

it is not t. : براى اين نيست که من اين يکى را ازان بيشتردوست دارم

it is not true that he is dead : اينکه ميگويند مرده است حق ندارد

it is not very hard : چندان سخت نيست

it is not worth a d : مفت نمى ارزد،بلعنت خدانمى ارزد

it is not worth a rush : به بشيزى نمى ارزد

it is not worth a straw : پر کاهى نمى ارزد

it is not worth my while : بزحمتى که ميکشم( ياوقتى که صرف ميکنم ) نمى ارزد،براى من ارزش ندارد

it is not worth the trouble : بزحمتش نمى ارزد

it is nothing new : تازگى ندارد

it is nothing out of the way : (هيچ ) غريب نيست ،غرابتى ندارد

it is nowrooz to day : امروز( عيد )نوروز است

it is obvious : مشخص است

it is obvious that : اشکار يا بديهى است که

it is of a different kind : يک جو رديگر است ،نوعى ديگراست ،قسم ديگرى است

it is of a normal size : داراى اندازه عادى يا معمولى است

it is of a wide distribution : در خيلى جاها پيدا ميشود،بسيار فراوان است

it is of doubtful proveance : مبدا ان مشکوک است ،معلوم نيست اصلا از کجا امده است

it is of frequent : بسيار اتفاق مى افتد،خيلى مورد دارد،بسيار ديده ميشود

it is of interest to me : من در ان علاقه مندم ،براى من سودمند است

it is of little worth : چندان ارزشى ندارد،کم ارزش است

it is of no importance : هيچ اهميت ندارد

it is of no use talking : سخن گفتن سودى ندارد

it is of no use to us : بکار ما يا بدرد ما نميخورد،سودى براى ما ندارد

it is of no weight : قدرواهميتى ندارد

it is of the last importance : منتهاى اهميت را دارا است

it is of variable length : درازاى ان متغير( ياتغييرپذيراست) ،طول ان تغيير ميکند

it is one too many : يکى زياداست

it is only his way : حالش اينست

it is our pleasure to : اراده ما اينست که

it is our usual p to : معمول ما اين است که

it is over with her : کارش ساخته است

it is over with him : کارش ساخته است

it is p that he did not go : احتمال داردنرفته باشد،دورنيست که

it is p to our interests : بمنافع مالطمه مى زند،براى منافع مازيان اوراست

it is particularly difficult : يک اشکال بخصوصى دارد،يک دشوارى ويژه دارد،بيک طرزمخصوصى مشکل است

it is past all hope : جاى هيچ اميدوارى نيست ،هيچ اميدى نيست

it is past cure : از علاجش گذشته است ،مافوق انست که بتوان علاج کرد

it is past reclaim : ديگر قابل اصلاح يا استردادنيست ،ديگر نميتوان انرا اباديا احياکرد

it is personal to himself : مال شخص اوست

it is pervious to light : روشنايى ازان مى گذرد

it is plenty good enough : بقدر کفايت خوب است ،خيلى هم خوب است

it is proof against cold : سرما در ان کارگر نسيت ،دافع سرما است

it is purely absurd : کاملا بى معنى يا پوچ است ،مهمل صرف است ،صرف پوچ يا مهمل است

it is quite another story now : ان سبوبشکست وان پيمانه ريخت ،ان دفتر را گاو خورد،اوضاع اکنون دگرگون

it is regrettable that : جاى تاسف است که

it is required that : لازم يا مقر ر است که

it is ridiculously small : بقدرى کوچک است که ادم خنده اش ميگيرد

it is rotten at the core : ازدرون خراب است

it is rough on the inside : از تو زبر است ،توى ان زبر است

it is roughly 15 meters long : درازاى ان تخمينا( يا درحدود 15)متراست

it is safe to say : بخوبى ميتوان گفت ،بدون ترس ازاشتباه يا اغراق گويى ميتوان گفت

it is said in the bible that : در کتاب مقدس مى گويد يا مينويسد که

it is said that : گويند که

it is secure : محکم است ،عيب نميکند

it is smooth out side : از بيرون صاف است

it is soluble in water : در اب حل ميشود

it is strictly forbidden : اکيدا ممنوع است ،قدغن است

it is stubborn to reason : بدليل در نمى ايد

it is the other way round : وارونه است ،عکس اين است

it is the p of construction : دردست ساختمان است

it is the same thing : يکى است ،همان است

it is the size of a sparrow : باندازه يک گنجشک است

it is time i was going : وقت رفتن من رسيده است

it is to be noted that : بايد ملتفت بود که ،بايد توجه کردکه ،بايد دانست که

it is to your i. to go : به نفع شماست که برويد

it is too soft : پر نرم است

it is toolate.to go : ديگر موقع رفتن نيست

it is true that he was sick : راست است که او ناخوش بود

معنی it is inimical to our plans به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی