لغات مشابه
it is insusceptible of change : اماده براى تغيير نسبت ،استعداد دگرگونى ندارد

it is interesting to me : براى من جالب توجه است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: