لغات مشابه
it is like that .i had before : مانند ان است که پيشتر داشتم

it is made : ساخته ميشود،ساخته شده است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: