لغات مشابه
it is marked with spots : نشان ان خالهايى است که دارد

it is ministerial to culture : کمک بفرهنگ مى کند،وسيله ترقى فرهنگ است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: