لغات مشابه
it is said in the bible that : در کتاب مقدس مى گويد يا مينويسد که

it is said that : گويند که

it is secure : محکم است ،عيب نميکند

it is smooth out side : از بيرون صاف است

it is soluble in water : در اب حل ميشود

it is strictly forbidden : اکيدا ممنوع است ،قدغن است

it is stubborn to reason : بدليل در نمى ايد

it is the other way round : وارونه است ،عکس اين است

it is the p of construction : دردست ساختمان است

it is the same thing : يکى است ،همان است

it is the size of a sparrow : باندازه يک گنجشک است

it is time i was going : وقت رفتن من رسيده است

it is to be noted that : بايد ملتفت بود که ،بايد توجه کردکه ،بايد دانست که

it is to your i. to go : به نفع شماست که برويد

it is too soft : پر نرم است

it is toolate.to go : ديگر موقع رفتن نيست

it is true that he was sick : راست است که او ناخوش بود

it is truly said : راست گفته اند

it is typical of : رمز است از،حاکى است بر

it is u. to remain neutral : بيطرف ماندن کارعاقلانه يامصلحت نيست

it is u.for him to tell a lie : دروغ گفتن برخلاف عادت اوست يا ازاوبعيداست

it is under his nose : پيش روى اوست ،درست جلو چشم اوست

it is unnecessary : لازم نيست ،غير ضرورى است

it is unsatisfactory : رضايت بخش نيست ،بد است

it is unsuitable : مناسب نيست ،بدردنميخورد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 544 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 544 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/c4e67e0a9599bc04bcc03c8c558f9a3f661ec7fe', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"TTNTB0C8kKemQ9yZlp4QWy78z64SYwVOcxH7sW0V";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:17:"it is safe to say";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:110:"بخوبى ميتوان گفت ،بدون ترس ازاشتباه يا اغراق گويى ميتوان گفت";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:36:"http://zooya.ir/?w=it-is-safe-to-say";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537806493;s:1:"c";i:1537806493;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/c4e67e0a9599bc04bcc03c8c558f9a3f661ec7fe', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"TTNTB0C8kKemQ9yZlp4QWy78z64SYwVOcxH7sW0V";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:17:"it is safe to say";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:110:"بخوبى ميتوان گفت ،بدون ترس ازاشتباه يا اغراق گويى ميتوان گفت";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:36:"http://zooya.ir/?w=it-is-safe-to-say";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537806493;s:1:"c";i:1537806493;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/c4e67e0a9599bc04bcc03c8c558f9a3f661ec7fe', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"TTNTB0C8kKemQ9yZlp4QWy78z64SYwVOcxH7sW0V";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:17:"it is safe to say";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:110:"بخوبى ميتوان گفت ،بدون ترس ازاشتباه يا اغراق گويى ميتوان گفت";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:36:"http://zooya.ir/?w=it-is-safe-to-say";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537806493;s:1:"c";i:1537806493;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('c4e67e0a9599bc04bcc03c8c558f9a3f661ec7fe', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"TTNTB0C8kKemQ9yZlp4QWy78z64SYwVOcxH7sW0V";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:17:"it is safe to say";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:110:"بخوبى ميتوان گفت ،بدون ترس ازاشتباه يا اغراق گويى ميتوان گفت";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:36:"http://zooya.ir/?w=it-is-safe-to-say";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537806493;s:1:"c";i:1537806493;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58