لغات مشابه
it is secure : محکم است ،عيب نميکند

it is smooth out side : از بيرون صاف است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: