لغات مشابه
it is the size of a sparrow : باندازه يک گنجشک است

it is time i was going : وقت رفتن من رسيده است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: