لغات مشابه
it is too soft : پر نرم است

it is toolate.to go : ديگر موقع رفتن نيست

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: