لغات مشابه
it is useful for a double p : براى دوکارسودمنداست

it is useful in a way : ازيک جهت سودمنداست ،تاندازه اى مفيداست

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: