لغات مشابه
it is usual with him : معمول اوست ،عادت دارد

it is very easily done : خيلى به اسانى( ياسهولت ) کرده ميشود،بسيار اسان انجام ميگيرد

it is very important : بسيار اهميت دارد،بسيار مهم است

it is very kind of you : خيلى التفات کرديد

it is very late : بسيار دير است ،خيلى دير شده است

it is well enough : بد نيست ،عيبى ندارد

it is well said : خوب گفته اند

it is whispered that : انتشارداد که

it is worth 10 rials : ده ريال ارزش دارد،ده ريال مى ارزد

it is worth nothing : به مفت هم نمي ارزد

it is wrapt in mystery : در پرده است ،پوشيده است ،نهانى است ،سرى است

it is wringing (wet) : خيلى تراست يا اب دارد( چلاندن ميخواهد)

it is written that : نوشته شده است که ،مکتوب است که ،نوشته اندکه

it is your move : نوبت شما است

it ius all one to me : براى من يکسان است

it lacks soul : روح ندارد

it leaves no room for doubt : جاى هيچگونه ترديدى باقى نمى گذارد

it lies before us : پيش روى ما واقع شده است ،پيش روى ما است

it lies beyond his competence : قانون ـ فقه : در صلاحيت او نيست

it lies on the east of : در خاور واقع( شده ) است

it look as if : چنين مينمايد که گويى

it makees no difference : تفاوتى نميکند،فرقى نميکند

it makes a t. difference : تفاوت خيلى زيادى نمى کند

it matters little : چندان اهميت ندارد

it may be as well to go there : شايدرفتن انجابدنباشد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 512 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 512 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/f4483aece64be6c0233fdce279d0d9b20bcb3b3b', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"rSSmQ0AozDoLQhBthmxEJilFpPJyKgWXZE4zX9bi";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:21:"it is useful in a way";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:71:"ازيک جهت سودمنداست ،تاندازه اى مفيداست";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:40:"http://zooya.ir/?w=it-is-useful-in-a-way";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537806209;s:1:"c";i:1537806209;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/f4483aece64be6c0233fdce279d0d9b20bcb3b3b', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"rSSmQ0AozDoLQhBthmxEJilFpPJyKgWXZE4zX9bi";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:21:"it is useful in a way";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:71:"ازيک جهت سودمنداست ،تاندازه اى مفيداست";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:40:"http://zooya.ir/?w=it-is-useful-in-a-way";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537806209;s:1:"c";i:1537806209;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/f4483aece64be6c0233fdce279d0d9b20bcb3b3b', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"rSSmQ0AozDoLQhBthmxEJilFpPJyKgWXZE4zX9bi";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:21:"it is useful in a way";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:71:"ازيک جهت سودمنداست ،تاندازه اى مفيداست";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:40:"http://zooya.ir/?w=it-is-useful-in-a-way";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537806209;s:1:"c";i:1537806209;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('f4483aece64be6c0233fdce279d0d9b20bcb3b3b', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"rSSmQ0AozDoLQhBthmxEJilFpPJyKgWXZE4zX9bi";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:21:"it is useful in a way";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:71:"ازيک جهت سودمنداست ،تاندازه اى مفيداست";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:40:"http://zooya.ir/?w=it-is-useful-in-a-way";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537806209;s:1:"c";i:1537806209;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58