لغات مشابه
it is very important : بسيار اهميت دارد،بسيار مهم است

it is very kind of you : خيلى التفات کرديد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: