لغات مشابه
it is well enough : بد نيست ،عيبى ندارد

it is well said : خوب گفته اند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: