لغات مشابه
it is your move : نوبت شما است

it ius all one to me : براى من يکسان است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: