لغات مشابه
it lacks soul : روح ندارد

it leaves no room for doubt : جاى هيچگونه ترديدى باقى نمى گذارد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: