لغات مشابه
it lies on the east of : در خاور واقع( شده ) است

it look as if : چنين مينمايد که گويى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: