لغات مشابه
it measures two metres : (اندازه ان ) دومتر است

it needs not : لازم نيست

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: