لغات مشابه
it occurs twice a day : روزى دوبار رخ ميدهد،روزى دوبار اتفاق مى افتد

it peels better : بهتر پوست ان کنده ميشود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: