لغات مشابه
it piques curiosity : حس کنجکاوى شخص را بر مى انگيزد

it pleased him to go : خوش داشت که برود،خوشش مى امدکه برود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: