لغات مشابه
it promisews to be easy : اميد ميرود اسان باشد،چنين مينمايد که اسان است

it pron : ان چيز،ان جانور

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: