لغات مشابه
it pron : ان چيز،ان جانور

it proved false : دروغ درامد،دروغ بود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: