لغات مشابه
it proved false : دروغ درامد،دروغ بود

it provokes laughter : خنده اور است ،باعث خنده است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: