لغات مشابه
it provokes laughter : خنده اور است ،باعث خنده است

it puckered up in sewing : هنگام دوختن جمع شد،در ضمن دوختن چين خورد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: