لغات مشابه
it pulls its weight : نسبت به سنگينى خودش خوب مى کشد

it purports that : قانون ـ فقه : انچه از اين فهميده مى شود اين که.....

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: