لغات مشابه
it rained blood : خون( مانندسيل ) روان بود

it rains : ميبارد

it ran into ten editions : ده چاپ خورد،ده با رچاپ شد

it received royal assent : قانون ـ فقه : به توشيح ملوکانه رسيد

it reeks of blood : بوى خون از ان ميايد

it remains to be proved : هنوز ثابت نشده است ،بايد ثابت شود

it rest with you to ..... : با شما است که........

it savours of revenge : بوى انتقام ياکينه جويى ازان مى ايد،دلالت بر انتقام ميکند

it say in the bible that : در کتاب مقدس ميگويد،در کتاب مقدس گفته شده است

it scaled 5 kilograms : (وزنش ) ده کيلوگرم درامد

it seem : به نظر رسيدن

it seem to me : بنظرم ميرسد

it seems : به نظر مي رسد

it seems to me he is lying : بنظرم ميرسد دروغ ميگويد

it served as a precedent : قانون ـ فقه : سابقه شد

it serves him right : سزاوار است تا چشمش هم کور،دنده اش هم نرم شود

it shall not be scathed : )کمترين اسيبى به ان نخواهد رسيد

it shrinks in washing : درشستشوچروک ميشود

it sleets : برف وباران( با هم ) ميبارد

it smells of the lamp : با زحمت فراوان

it smells sour : از بوى ان پيدا است که ترش شده است ،بوى ترشيده ميدهد

it smells sweet : خوشبو يامعطراست

it snows : برف ميبارد،برف ميايد

it sounds false : دروغ بنظر ميرسد

it speaks well for him : بامن خوب است ،بامن نظرمساعد دارد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 517 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 517 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/4d4f77b8d1e2f8efbb2fa8eeae46cd7a60c1c71a', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"xD3AkvQDTdyyg82qJM50VX6hWbzBFegUZSgQc2BY";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:16:"it purports that";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:86:"قانون ـ فقه : انچه از اين فهميده مى شود اين که..... ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:35:"http://zooya.ir/?w=it-purports-that";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537861723;s:1:"c";i:1537861723;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/4d4f77b8d1e2f8efbb2fa8eeae46cd7a60c1c71a', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"xD3AkvQDTdyyg82qJM50VX6hWbzBFegUZSgQc2BY";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:16:"it purports that";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:86:"قانون ـ فقه : انچه از اين فهميده مى شود اين که..... ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:35:"http://zooya.ir/?w=it-purports-that";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537861723;s:1:"c";i:1537861723;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/4d4f77b8d1e2f8efbb2fa8eeae46cd7a60c1c71a', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"xD3AkvQDTdyyg82qJM50VX6hWbzBFegUZSgQc2BY";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:16:"it purports that";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:86:"قانون ـ فقه : انچه از اين فهميده مى شود اين که..... ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:35:"http://zooya.ir/?w=it-purports-that";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537861723;s:1:"c";i:1537861723;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('4d4f77b8d1e2f8efbb2fa8eeae46cd7a60c1c71a', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"xD3AkvQDTdyyg82qJM50VX6hWbzBFegUZSgQc2BY";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:16:"it purports that";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:86:"قانون ـ فقه : انچه از اين فهميده مى شود اين که..... ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:35:"http://zooya.ir/?w=it-purports-that";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537861723;s:1:"c";i:1537861723;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58