لغات مشابه
it seem : به نظر رسيدن

it seem to me : بنظرم ميرسد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: