لغات مشابه
it seems : به نظر مي رسد

it seems to me he is lying : بنظرم ميرسد دروغ ميگويد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: