لغات مشابه
it speaks well for him : بامن خوب است ،بامن نظرمساعد دارد

it spells ruin to the workmen : متضمن خانه خرابى کارگران است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی