لغات مشابه
it stings the conscience : وجدان را نيش ميزند

it stood me in c 50 : ¹ 5ليره براى من تمام شد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: