لغات مشابه
it subserves our purpose : مارادر رسيدن بمقصودکمک ميکند،بدرد کارماميخورد

it suggests : آمده است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: