لغات مشابه
it thaws : هوا چنان گرم شده که برف را اب ميکند

it threatens to rain : هوامستعدباريدن( يابارندگى ) است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: