لغات مشابه
it touched him on the raw : بنقطه حساس( احساسات ) اوبرخورد

it transcends human reason : بالاترازعقل بشراست ،ماوراى عقل........

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: