لغات مشابه
it verges on a valley : د رکنار دره اى واقع شده است

it was a (good)round sum : خوب پولى بود،مبلغ زيادى بود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: