لغات مشابه
it was an incorrect procedure : يک اقدام غلطى بود،جريانش درست نبود

it was at its height : به منتهاى درجه رسيده بود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: