لغات مشابه
it was basedon evclid : اساس ان روى اقليدس گذارده شده بود

it was beneath my notice : شايسته اينکه اعتنايى بان کنم نبود،مراعارمى امدازاينکه بدان توجهى کنم

it was cooked to rags : انقدر پخته شدکه له شد( ياخردشد)

it was eaten : خورده شد

it was i. calculated : درست حساب نشده بود

it was left unfinished : ناتمام ماند

it was my fault : تقصيرمن بود

it was no better : هيچ بهتر نبود

it was no part of my plan : ابداجزو طرح يا نقشه من نبود،کى جزو نقشه من بود؟

it was not p to do that : کردن انکارمصلحت نبود

it was nothing short of : کم از.....نبود،پاى کمى از....... نداشت

it was odious to : در نزد

it was one too many : يکى زياد بود

it was p of evil : بدى را ازپيش خبرميداد

it was provocative of curiosty : حس کنجکاوى شخص را تحريک کرد

it was publicly known : همه ميدانستند در نظر همه اشکار بود

it was signed by his majesty the shah : قانون ـ فقه : به توشيح همايونى رسيد

it was skirted by trees : درخت هايى در کنار ان بود

it was snowed under : زير برف ماند

it was stipulated that : قيد شد که ،شرط شد که ،تصريح شد که

it was valued at rials 5000 : پنج هزار ريال بهابران گذاردند،پنج هزار ريال قيمت شد،ارزيابى شد

it was we who went first : ما بوديم که نخست رفتيم

it wasa mere presumption : فرض محض بود

it wasdone in no time : انجام اين کار چندان طولى نکشيد،اينکار چندان وقتى نبرد

it wasnot for noyhing that : بى خود نبود که

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 483 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 483 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/7b82273f75b6c6aa89c2f4dbf4cf4c81279e9ca0', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"qUK3huk9oFyQdqgFDEajqS84u85gwtnMwpRqPY5m";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:20:"it was at its height";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:44:"به منتهاى درجه رسيده بود";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:39:"http://zooya.ir/?w=it-was-at-its-height";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537827326;s:1:"c";i:1537827326;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/7b82273f75b6c6aa89c2f4dbf4cf4c81279e9ca0', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"qUK3huk9oFyQdqgFDEajqS84u85gwtnMwpRqPY5m";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:20:"it was at its height";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:44:"به منتهاى درجه رسيده بود";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:39:"http://zooya.ir/?w=it-was-at-its-height";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537827326;s:1:"c";i:1537827326;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/7b82273f75b6c6aa89c2f4dbf4cf4c81279e9ca0', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"qUK3huk9oFyQdqgFDEajqS84u85gwtnMwpRqPY5m";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:20:"it was at its height";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:44:"به منتهاى درجه رسيده بود";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:39:"http://zooya.ir/?w=it-was-at-its-height";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537827326;s:1:"c";i:1537827326;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('7b82273f75b6c6aa89c2f4dbf4cf4c81279e9ca0', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"qUK3huk9oFyQdqgFDEajqS84u85gwtnMwpRqPY5m";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:20:"it was at its height";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:44:"به منتهاى درجه رسيده بود";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:39:"http://zooya.ir/?w=it-was-at-its-height";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537827326;s:1:"c";i:1537827326;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58