لغات مشابه
it was cooked to rags : انقدر پخته شدکه له شد( ياخردشد)

it was eaten : خورده شد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: