لغات مشابه
it was eaten : خورده شد

it was i. calculated : درست حساب نشده بود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: