لغات مشابه
it was my fault : تقصيرمن بود

it was no better : هيچ بهتر نبود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: