لغات مشابه
it was no part of my plan : ابداجزو طرح يا نقشه من نبود،کى جزو نقشه من بود؟

it was not p to do that : کردن انکارمصلحت نبود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی