لغات مشابه
it was odious to : در نزد

it was one too many : يکى زياد بود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: