لغات مشابه
it was provocative of curiosty : حس کنجکاوى شخص را تحريک کرد

it was publicly known : همه ميدانستند در نظر همه اشکار بود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: