لغات مشابه
jerry built : سر هم بندى شده ،ارزان بنا شده ،با بى دقتى روى هم سوار شده

jerry built : معمارساز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: